Záverečné účty obce 

Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce.

 

 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2021

 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2020

 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2019

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia